About

Hi, I’m Shen Lu 👋, an Software Developer working at very small startup company.


Projects

Rollup With TypeScript through Babel

A Rollup boilerplate compiling TypeScript to modern JavaScript through Babel, featuring ts-jest, ESlint, Prettier, and more! [GitHub]

Jekyll TailwindCSS Starter

A dead simple, comprehensive Jekyll boilerpalte styling with Tailwind CSS. [Github]

IUCN Red List Visualization

A project for visulizing the species facing a risk of extinction and their stories. [Github]


Publications

Cell BLAST: Searching large-scale scRNA-seq databases via unbiased cell embedding.

Zhi-Jie Cao, Lin Wei, Shen Lu, De-Chang Yang, Ge Gao [Nature Communications]

Genomic Architecture of Cells in Tissues (GeACT): Study of Human Mid-gestation Fetus.

Feng Tian, Fan Zhou, Xiang Li, Wenping Ma, Honggui Wu, Ming Yang, Alec R. Chapman, David F. Lee, Longzhi Tan, Dong Xing, Guangjun Yin, Ayjan Semayel, Jing Wang, Jia Wang, Wenjie Sun, Runsheng He, Siwei Zhang, Zhijie Cao, Lin Wei, Shen Lu, Dechang Yang, Yunuo Mao, Yuan Gao, Kexuan Chen, Yu Zhang, Xixi Liu, Jun Yong, Liying Yan, Yanyi Huang, Jie Qiao, Fuchou Tang, Ge Gao, X. Sunney Xie [bioRxiv]